Tianjin, China (Head Office)
Binshuixi, Apartment Building 19-5A20,
Aocheng Nankai District